Holstebro, den 17. september 2020

Informationsbrev til medlemmerne

Udsigten til en kraftig reduktion i antallet af avlstæver i 2021, og dermed også en kraftig reduktion i den mængde foder, der skal produceres – har fodercentralen desværre måttet reducere medarbejderantallet.

På sidste bestyrelsesmøde blev det drøftet, om det er nu tiden er til at danne en fælles fodercentral i Midt- og Nordvestjylland. Holdningen i bestyrelsen var, at det skulle undersøges.

På initiativ af Holstebro Minkfodercentral, blev der inviteret til et møde med Vildsund, Lemvig, Tværmose og Bording fodercentraler. Oplægget fra os var en fusion af alle 5 fodercentraler, hvor der skulle dannes en ny bestyrelse med ligelig repræsentation – én eller to bestyrelsesmedlemmer fra hver af fodercentralerne. Ved 50%-reduktion vil disse 5 fodercentraler producere ca. 100.000 tons til sammen i 2021. Dette er langt under Holstebros kapacitet. Der er holdningsforskelle til at lave minkfoder – og derfor tilbuddet om ligelig indflydelse i en ny bestyrelse. Alle i Holstebros bestyrelse vil afgive bestyrelsesplads, hvis dette kan medføre en fusion – og dermed én fælles fodercentral, der er både handlekraftig og i stand til at fastholde de medarbejdere, som er nødvendige for en stabil foderproduktion. Udfaldet af mødet blev, at der ikke var opbakning til at gå videre med et sådant projekt.

Efter september-auktionen vil vi kontakte alle medlemmer for at få en idé om størrelsen af næste års foderproduktion.

Alle i branchen er spekulative desangående og dermed rentabiliteten af foderfabrikkerne. Holstebro Minkfodercentral er gældfri og vi tilpasser omkostningerne til den aktuelle produktion. Vi ser på alle muligheder for samarbejde/fusion – med den fornødne respekt for, at medlemmerne/ejerne skal godkende dette.

For Holstebro Minkfodercentral er kogte slagtebiprodukter en central del af foderproduktionen. Vi har et godt samarbejde med Danish Crown vedrørende køb af disse produkter.
Der bliver i dette efterår, i samarbejde med Forskning og Forsøg (Forsøgs-Farm Vest), kørt et fodringsforsøg med kogte slagtebiprodukter i vores vækstfoder.
Resultatet af forsøget vil så kunne bruges til planlægning af foderplanen i efteråret i 2021.
Resultatet af dette forsøg kender vi først efter minkene er pelset og opsorteret.

Til brug for budgetlægning for 2021 bliver prisen kr. 2,05 pr kg.

På bestyrelsens vegne
Birger Primdahl