Salgs- & leveringsbetingelser

1. Anvendelse

1.1. Nedenstående generelle betingelser finder anvendelse på samhandel i det omfang disse ikke fraviges ved anden skriftlig aftale. Ethvert køb fra Holstebro Minkfodercentral er erhvervskøb.

2. Kontrol af råvarer/Sporbarhed

2.1. Holstebro Minkfodercentral A.m.b.a.(herefter omtalt som Fodercentralen) producerer færdigfoder til mink i henhold til gældende foderlovgivning samt kriterier opstillet af branchens egen kontrolinstans ”den frivillige foderkontrol”.

2.2. Fodercentralen foretager stikprøver af alle indleverede råvarer. Derudover udtages prøve af alt færdigproduceret minkfoder pr. produktionsdag. Denne prøve opbevares i mindst 3 måneder

3. Mængder og aftagere

3.1. De aftalte mængder af foder pr. leverance kan afvige +/- 10 kg uden ændring af den aftalte pris.

3.2. Der leveres kun foder til Fodercentralens egne medlemmer

4. Ansvar og risiko

4.1. Risiko og ansvar for det leverede foder overgår til køber i det øjeblik foderet pumpes ud af Fodercentralens lastbiler. Fodercentralen påtager sig intet ansvar for uhensigtsmæssig opbevaring eller håndtering.

4.2. Fodercentralens garanti for næringsstofindhold og den hygiejniske kvalitet bortfalder, hvis modtageren modificerer det leverede foder. Modificering er enhver handling, som tilfører fremmede substanser til foderet, f. eks. Iblanding af foder fra anden leverandør, iblanding af råvarer, tørfoder, vitaminer, forskellige typer helsekostprodukter o. lign.

4.3. Fodercentralen garanterer kun for holdbarheden i henhold til antallet af dage angivet på den til enhver tid gældende foderplan.

4.4. Fodercentralens medlemmer må ikke videredistribuere foder leveret af Fodercentralen – se her vedtægterne § 5 om ret til at levere til forældre og børn.

5. Indholdsgaranti

5.1. Der udleveres til medlemmerne foderplaner, som indeholder deklaration af tilsætningsstoffer pr. kg. foder samt deklaration af sammensætning af protein, fedt, vand osv. Sammensætningen af råvarerne kan variere.

6. Kvalitet

6.1. Fodercentralen garanterer kun for indholdet af deklarationen af tilsætningsstoffer pr. kg. foder samt deklarationen af sammensætning af protein, fedt, vand osv.

6.2. Fodercentralen garanterer ikke for mangler, som skyldes utilstrækkelig forskningsmæssig viden på leverings-tidspunktet, idet Fodercentralen er forpligtet til at levere i overensstemmelse med pkt. 2.1.

​​7. Lovændringer og prisfastsættelse

7.1. Fodercentralen fastsætter prisen for foder således, at udgifter til råvarer, fragter, blandeomkostninger og andre omkostninger samt nødvendige investeringer og henlæggelser er dækket, herunder også tilfælde af lovændringer eller nye EU-afgifter eller nye offentlige afgifter. Fodercentralen forbeholder sig ret til at ændre prisen uden forudgående varsel.

Fodercentralen forbeholder sig ret til at pålægge det enkelte medlem at betale for udgifter i forbindelse med sygdomstilfælde på medlemmets farm til forebyggelse af sygdomssmitte ved levering af foder.

8. Priser

8.1. Alle priser er ex. moms.

9. Levering, herunder forsinkelse

9.1. Medlemmer har pligt til kun at aftage foder fra Fodercentralen, og Fodercentralen har pligt til kun at levere til medlemmerne.

9.2. Fodercentralen fraskriver sig ethvert indirekte tab, som f.eks. driftstab, avancetab eller tidstab, som eventuelle forsinkelser måtte forvolde køber.

10. Betaling, rykkergebyr

10.1. Fodercentralen modtager aconto betaling forud for en måned, idet fodercentralen estimerer det kommende foderforbrug.

10.2. Modtages betaling ikke rettidigt, fremsender fodercentralen en rykker eller retter telefonisk henvendelse, hvorfor der kan pålægges et rykkergebyr. Renteberegning sker i henhold til de af fodercentralen til enhver tid fastsatte rentesatser.

10.3. Modtages betaling ikke rettidigt efter fremsendelse af rykker eller efter telefonisk henvendelse, er Fodercentralen berettiget til at undlade at foretage levering samt at underrette kreds-dyrlægen om det manglende foder.

11. Ansvar for mangler

11.1. I tilfælde af mangler ved det leverede i form af forkert mængde eller kvalitet kan køber kræve efterleve-ring eller omlevering, hvis køber har reklameret rettidigt.

11.2. Beviset for forkert kvalitet kan kun føres ved udtagne læsseprøver og således ikke fra prøver udtaget af købers silo eller lignende.

11.3. Fodercentralen fraskriver sig ethvert indirekte tab, som f.eks. driftstab, avancetab eller tidstab, som manglerne måtte have forvoldt køber.

11.4. Fodercentralen fraskriver endvidere sig ethvert tab overfor medlemmer, der ikke opfylder den gældende lovgivning med hensyn til opbevaring og anvendelse af det færdige foder.

12. Reklamation for mangler

12.1. Såfremt køber ønsker at reklamere over eventuelle mangler skal skriftlig reklamation fremsendes til Fodercentralen uden ugrundet ophold. Der kan ikke fremsættes reklamationer senere end 3 måneder efter leverancen, som følge af destruktion af stik- og læsseprøver.

13. Ansvarsbegrænsning vedrørende produktansvar

13.1 Fodercentralen fraskriver sig ethvert ansvar som følge af sygdomsudbrud i besætninger eller hos medlemmer eller disses ansatte som følge af det leverede foder.

13.2 Fodercentralen hæfter alene for defekt foder i det omfang, det fremgår af EU’s produktansvarsdirektivs ufravigelige regler. Fodercentralen kan således ikke pålægges ansvar og hæfter ikke for produktskader, som støttes på dansk retspraksis vedrørende produktansvar for skader mellem erhvervsdrivende.

13.3 Fodercentralen hæfter vedrørende produktansvar ikke for driftstab, avancetab, tidstab, indirekte tab eller andre økonomiske konsekvenstab indtrådt hos køber eller tredjemand. Særligt hæfter Fodercentralen ikke for eventuelle følgeskader, herunder hjemkaldelse, opsporing, undersøgelser, blodprøver, rengøring, desinfektion eller transport m.v.

13.4 I det omfang hvor Fodercentralen har tegnet produktansvarsforsikring kan erstatningsbeløbet for produktansvar aldrig overstige Fodercentralens produktansvarsforsikringssum på skadestidspunktet.

14. Force majeure

14.1. Fodercentralen ifalder ikke ansvar såfremt forsinkelse eller mangler skyldes følgende forhold: Arbejdskonflikter, strejker, lockout, og enhver anden omstændighed som parterne ikke er herre over, såsom brand, krig, mobilisering, sabotagehandlinger, rationering, beslaglæggelse, oprør, uroligheder og lignende force majeure.

15. Afgørelse af tvister og værneting

15.1. Tvistigheder i anledning af nærværende bestemmelser og leverancer fra Fodercentralen afgøres ved retten i Holstebro som 1. instans.

Januar 2017

​Bestyrelsen